29. 12. 2011

White wine night


On the last moment Laura decided to visit me, so we'll spend night watching Harry Potter 7 and drinking white wine. And the other thing : I finally got some informations about using my new camera right way, so I'm really happy! Bye!

Na poslední chvíli se Laura rozhodla strávit večer u mě, takže strávíme večer koukáním se na Harryho Pottera 7 a dáme si bílé víno. A druhá věc, kterou vám chci říct je, že jsem se konečně dozvěděla jak správně používat můj nový foťák, mám z toho takovou radost! Pa!

Nell

28. 12. 2011

As usually - BlackHi everyone!
Today we spend time at my place and we took a LOT of photos... :D We weren't taking photos since we were in Vienna. Then there were Christmas,family's lunches,dinners...you know. Anyway,today we totally rebuilt my house to get perfect photos... :D Well... here they are!

Hezký večer!
Dnes přijela Nell ke mě a nafotily jsem vážně HODNĚ fotek... :D Nefotily jsme od Vídně,nebyl čas kvůli vánocům a pak přišly svátky a všelijaké rodinné obědy. Každopádně,dneska jsme přestavily celý můj dům abychom dostaly dokonalé fotky... :D Ok, tady jsou!

Burgundy & Gold

Yesterday I bought this burgundy trousers and gold belt. I mixed it with my polka dot shirt and my new bag.What do you think about it?

Včera jsem si koupila tyto burgundy kalhoty a zlatý pásek. Zkombinovala jsem to s puntíkovanou košilí a mou novou taškou. Co říkáte?


Layla's Christmas present

On Christmas I didn't get a lot of things but I got money. Soon you will see how I spend them. :P
Na Vánoce jsem nedostala příliš dárků, ale dostala jsem peníze. Brzo uvidíte, za co jsem je utratila. :P

25. 12. 2011

Nell's Christmas presents


This Christmas I got a lot of beautiful presents. The best was digital slr Nikon. You should know that three months ago someone stole my digital slr. My mom was so kind and bought me new one. I'm the most happy person on the world. Of course the other gifts are great too!

Tyto Vánoce jsem dostala spoustu krásných dárků! Nejlepší dárek byla digitální zrcadlovka Nikon. Měli byste vědět, že před třemi měsíci mi někdo ukradl mou zrcadlovku. Moje mamka byla tak hodná a koupila mi novou. Jsem ten nejšťastnější člověk na světě! Samozřejmě ostatní dárky jsou taky super!

Studded shoes

I promise you photos of my purchases from Vienna. Here they are!

Slíbila jsem vám fotky věcí, které jsem si koupila ve Vídni. Tady jsou!


These studded ballerinas I bought in Mango.


Finally! I had been looking for these studded boots from Zara for a such a long time. Finally I found them in Austria! You can imagine how lucky I am right now.

Konečně! Tyhle boty ze Zary jsem hledala všude strašně dlouhou dobu. Nakonec jsem je našla v Rakousku! Můžete si představit jak štastná právě teď jsem!

Nell

23. 12. 2011

Vienna


On Wednesday we were in Vienna. Main reason of our visit were two exhibitions - René Magritte and Fernando Botero. Magritte's exhibitions was in amazing Albertina, the most beautiful gallery we've ever seen. It wasn't possible to take photos there so I just downloaded photos of two paintings we liked the most. Fernando Botero wans't our cup of tea, but he has really distinctive style. After exhibitions we were shopping. Layla bought just some present and I... you will see. It was really great time!

Ve středu jsme byly ve Vídni. Jely jsme tam hlavně kvůli výstavám - René Magritta a Fernanda Botera. Magritte byl vystaven v kouzelné Albertině, nejkrásnější galerii jakou jsme kdy viděly. Nemohly jsme fotit, takže jsem jen stáhla obrázky dvou obrazů, které se nám nejvíce líbily. Botero nebyl našim šálkem kávy, ale má velmi osobitý styl. Po výstavách jsme šly nakupovat. Laura koupila pár dárku a já... uvidíte. Bylo to skvělé!

11. 12. 2011

Brrrrr...


Today it was really cold outside. Laura found really beautiful place to take photos near a river..so we took some photos there.Layla looked like an indian :D I was crying because my new shoes was messed by mud.
Now we are much more satisfied with hot tea and nutella. Have a nice day!

Dneska byla venku obrovská zima. Fotily jsme na krásném místě, které Laura včera našla. Laura vypadala jako indián :D A já jsem proklínala bahno na mých nových botech. Ted jsme mnohem spokojenější s horkým čajem a nutellou. Mějte se hezky!

10. 12. 2011

Prague and pink blazer
Good morning everyone!
You can see one of my outfit I was wearing in Prague, we hadn't any time to take photos of other outfits, we were really busy or tired :D In a last photo I'm wearing my new bracelet from Tallulah Tu. So what do you think about it?

Dobré ráno!
Přidávám fotky jednoho outfitu, který jsem měla oblečený v Praze. Žádný jiný jsme nestihly vyfotit, byly jsme velmi zaneprázdněné nebo unavené :D Na poslední fotce můžete dobře vidět můj nový náramek z Tallulah Tu. Tak co říkáte?

Magenta and new skirt

Zara skirt, magenta heels, people who were looking at us as we are fools, dogs shit on shoes, cold wind,
 but after all...  good mood! :)

Sukně ze zary, purpurové podpatky, lidé co se na nás dívali jako na blázny, psí hovínka na botách, studený vítr, ale přesto všechno... dobrá nálada! :)

9. 12. 2011

Rihanna


Rihanna's concert in Prague. Awesome show which we had to see!:) Rihanna was amazing, dancers, lights, sound, everything...! We were really nice surprised. There are some photos from concert.

Rihannin koncert v Praze. Úžasná show, kterou jsme si nemohly nechat ujít! :) Rihanna byla skvělá, tanečníci, světla, zvuk, všechno...! Byly jsme vážně mile překvapeny :) Tak, a tady je pár fotek z koncertu.

Ambiente Pizza Nuova


It's time to show you our second favourite restaurant- Ambiente. Italy restaurant with excellent food.
Usually we order special "tasting" - you can sample everything what they're already cooking and it's really delicious... :D But this time we came late and it wasn't possible to ordered it ...So we ordered pizza with parma ham( it disappointed me...) and tortellini filled with spinach in gorgonzola sauce with pears and walnuts. And it was amazing! Then we ordered banana and strawberry coctails like a sweet point.
                   
Je načase ukázat vám naši druhou nejoblíbenější restauraci- Ambiente. Italskou restauraci s úžasným jídlem. Obvykle si objednáváme "degustaci"- můžete ochutnat vše co zrovna kuchaři kuchtí, a to je chuťový zážitek...:D Ale tentokrát to nebylo možné, protože jsme přišly v dobu, kdy degustaci nepodávají. Tak jsme si objednaly pizzu s parmskou šunkou (která mě zklamala...) a tortellini plněné špěnátem v gorgonzolové omáčce s hruškama a vlašskými ořechy, které byly vynikající. Jako sladkou tečku na závěr jsme si objednaly banánový a jahodový koktejl.

LaylaNell

8. 12. 2011

Trip to Prague

Here is just a mix of photos from our trip to Prague. Tomorrow we'll post more photos. We promise!
Good night.

Tady je jen mix fotek z našeho výletu do Prahy. Zítra tady přidáme mnohem víc. Slibujeme! Dobrou noc.

This year we bought each other gifts which we had chosen. Both of us chose a great skirt in Zara. We know, little bit weird but what can we do?:D Fortunately the skirts are different.

Tento rok jsme si rozhodly vzájemně koupit dárky, které si sami vybereme. Obě dvě jsme si vybraly sukni ze Zary. Víme, je to trochu divné, ale co můžeme jiného dělat?:D Naštěstí je každá sukně jiná.

Little preview of our gifts/ Malá ukázka našich dárků

We bought great underwear in H&M.

 V H&M jsme si koupily skvělá spodní prádla.

Nella's delicious breakfast in Paul. Every time we are in Prague we have to go to breakfast there.

Nellina skvělá snídaně v pekárně Paul. Pokaždé když jsme v Praze, si tady musíme zajít na snídani.

Layla's breakfast. Isn't it cool?

Lauřina snídaně. Není skvělá?

Shining Christmas tree/ Zářízí vánoční strom

Lights was everywhere / Světýlka byla všude

LaylaNell

Magenta


My passion- shoes and clutches! Well, I bought other shoes... :D and I must say... I was really suprised about color- looks so much better than I expected! Nice...:P

Moje vášeň- boty a psaníčka! Ok, koupila jsem si další boty... :D a musím říct... byla jsem překvapená barvou- vypadá mnohem lépe než na obrázku! Krása, krása...:P


Layla

4. 12. 2011

New Feather Skirt


Good evening.
This skirt is finally mine! It was like a love story...:D and really, I love this skirt! Color is perfect, feathers are so soft...We spent a good time with Nell while we were shooting, we were so happy because of nice photos!:) Sometimes all you need is just have a good time with your best friend, isn't it?:)

Hezký večer.
Tahle sukně je konečně moje! Vážně jsem se do té sukně zamilovala, kdybyste mě viděli jak jsem kvůli ní vyváděla...:D Barva je dokonalá, peříčka jsou tak hebká... Strávily jsme skvělé odpoledne focením a měly jsme ohromnou radost z fotek,docela se povedly :) Někdy je jediné co člověk potřebuje jen být se svým nejlepší přítelem, není to tak? :) 

New Grey Coat


Good afternoon guys!
It is really windy today and we took these photos :) You can see my new coat from Promod. I really love the cape. It's really cool, isn't it? 

Dobré odpoledne!
Dneska venku strašně moc fouká a my jsme nafotily tyto fotky :) Můžete vidět můj nový kabát z Promodu. Strašně se mi líbí ta kapuce, je skvělá že?

27. 11. 2011

Café Au Pére Tranquille


You should know that one of our the most favourite restaurants is Café Au Pére Tranquille. They make the most delicious salad with goat cheese and today we ordered it! (as usual) :D Good night!

Měli byste vědět, že jednou z našich nejoblíbenějších restaurací je Café Au Pére Tranquille.  Dělají tady ten nejlepší salát s kozím sýrem a tak jsme si ho dneska objednaly! (jako vždycky) :D Dobrou noc!

26. 11. 2011

Lazy Saturday afternoon


There are some photos I've taken today afternoon.In an hour I'm going to center to see new Christmas tree. Have a nice Saturday guys!:)

Tady je pár fotek, které jsem vyfotila dneska odpoledne. Za hodinu se půjdu podívat na nový vánoční strom na náměstí. Mějte se hezky! :)

Two icicles!


We took these photos yesterday. It was really cold outside and we almost freezed! :D

Tyhle fotky jsme vyfotily včera. Venku byla taková zima, že jsme málem zmrzly! :D

20. 11. 2011

Christmas?


Are you looking forward to Christmas? Do you have any presents? I baked these gingerbreads on Thursday. Do you bake something too?

Těšíte se na Vánoce? Už máte nějaké dárky? Tyto perníčky jsem upekla ve čtvrtek. Pečete taky něco?Nella

Evil shoes


There is a picture of shoes I mentioned here. So we'll see if they stop make a blisters :D Poor Laura!

Tady je fotka bot, o kterých jsem mluvila v tomto článku. Uvidíme, jestli přestanou dělat puchýře :D Chudák Laura!

Nella

17. 11. 2011

Pinkish dress


Good evening!
I designed this dress for my final dance lesson because I had the same problem as Laura. I couldn't find proper dress so I decided to design them. What do you think about this dress?

Dobrý večer!
Navrhla jsem si tyto šaty pro šluskolonu, protože jsem měla jsem stejný problém jako Laura. Nemohla jsem najít žadné šaty, které by mi vyhovovaly. Tak co na ně říkáte?

15. 11. 2011

Chanel & Harvy

So...We meet again! We had really successful Sunday a we took a lot of photos. White dress,Pink blazer and last one- L&N with cats :) Chanel wasn't absolutely interested in taking a photos and she used her claws(I could tell) but eventually without big wounds it turned into great afternoon.Personally, I fall in love with professional cameras because it's just... so much better. Have a nice day :)

Zase my! Neděle byla,řekla bych- velice plodná :D Pořídily jsme plno fotek od bílých šatů,růžového saka po fotky mě a Nell s britskýma kočkama:) Chanel sice měla pořádné drápky(na vlastní kůži jsem si to zkusila) ale fotky dopadly bez větších zranění skvěle. Tak,tady jsou! :) 

14. 11. 2011

Obsession

Studs... shining stones... high heels... That's my problem! God... Why I must have a weakness for it??
Look at this shoes...

(I must go for more chocolate...)
Layla

Pink blazer

Good evening everyone!
Here are the photos of the outfit I wore yesterday. Do you like my pink blazer? Tomorrow you can looking forward to together photos of me and Laura (finally) with two really cute cats!

Dobrý večer!
Tady jsou fotky outfitu, který jsem měla oblečený včera. Líbí se vám moje růžové sako? Zítra se můžete těšit na společné fotky mě a Laury (konečně) se dvěma strašně roztomilýma kočkama!

13. 11. 2011

Dress designed by me.

Hi guys!
Today there are some photos of me and my own designed dress. I designed them for a final dance lesson when we had to wear bridal dress, but i still couldn't find my dream dress in shops. So I designed them!:) What do you think about it?

Dobrý večer přeju:) 
Dnes zde přidávám pár fotek šatů, které jsem si sama navrhla. Na šluskolonu jsme museli mít svatební šaty já jsem ale stále nemohla najít takové, které by mi vyhovovaly. Tak jsem si je navrhla! :D co na ně říkáte?

12. 11. 2011

Naivní mládí?

 Máme velké sny. Dostat se na skvělou školu co nám zařídí ještě úžasnější budoucnost, práci co nás bude bavit, skvělého muže, krásné děti a věříme tomu, že naše láska může trvat věčně. Chceme na nás být hrdí, něco dokázat, (nemít ani náznak vlastností našich rodičů), chceme být milováni. Jenže jak člověk pozná, že na sebe může být hrdý? Že je se sebou spokojený? Kdo v dnešní době vůbec je? Každý vidí svůj velký zadek, přehnanou citlivost a choleričnost a obávám se, že se každý někdy chováme jako naši rodiče. Ač se to snažím dělat, že to nevidím, ale já i moje mamka děláme ze vzteku díry do dveří :D zatím vedu 2:1. Některé věci prostě máme v sobě. Třeba tu naivitu. Chceme věřit v to co se nám líbí, v budoucnost jakou chceme. Protože ta představa je překrásná. Že ano? Hádám, že každá z vás počítá s tím, že bude mít místnost jenom pro boty.Akorát jsme už myslím vyrostly z představy, že nám muž našich snů bude nosit snídani do postele a překvapí nás kyticí rudých růží . Na druhou stranu, ty reálné zážitky, o kterých bychom nikdy neřekli, že nás tak potěší jsou ještě lepší. Jíst s ním zmrzlinu pod peřinou, poslouchat ho hrát na kytaru. Člověk by až nevěřil, že to skutečné může být lepší než sny. Každopádně, já si půjdu dál snít, je to přece tak zábavné! :P Sladké sny vám všem.

We have big dreams. Go to perfect university,get job which we will love, be with man of our dreams,have beautiful kids and we belive in never ending love. We want to be proud at us, realize our dreams (and don't be like our parents),we want to be loved. But how can we know that we can be proud at us? That we are satisfied? Every girl see her big ass, bad behavior and that we are definitelly like our parents. I'm trying not to see that I'm like my mum, but we are both doing holes into the doors.(when we get really angry) 2:1 for me. Some things we just have in character. For example naivity. We want to believe in things we like, in future which we want. Because it's very nice idea. I guess everyone of you is expecting that you'll have room just for shoes. But I think we grew up from the idea that man of our dream will bring us breakfast to bed and suprise us with bouquet of red roses. On the other side real experiences can be so much better. Eat with him icecream in bed, listening his songs.. I would never believed that it's better that my dreams. However, I'm going to dream, because there is so much things about I can dream..:P Sweat dreams to all of you!

(and  I'm sorry for my english )
Layla

Silver sweater


There are photos only of me, because Laura has a bad mood because of shoes she bought yesterday. She thought she finally found ideal shoes without heel but she was wrong :D Now she's crying for blisters.

Tady jsou fotky jen mně, protože Laura má dnes velmi špatnou náladu kvůli botám, které si včera koupila. Myslela, že konečně našla ideální boty bez podpatku, ale zmýlila se :D Teď nadává kvůli puchýřům.

Chanel & Colours

I had been dreaming about this nail polish for one month. On Thursday I finally bought it! Laura says  about  it that it looks like beetle shards. Yesterday she bought this cozy colourful sweater :)

Snila jsem o tomto laku celý měsíc a ve čtvrtek jsem si ho koupila! Laura o něm říká, že vypadá jako broučí krovky. A včera si koupila tento barevný svetr :)

Chanel nail polish 531


Cozy sweater, Lindex


LaylaNell

6. 11. 2011

Sea of leaves!

Sunday-the day for doing wasteful things. Sleeping till the afternoon,be lazy all the day,playing we're hardly studing(but we just give it up) and in the evening go out or just doing nothing again.On Sunday we don't have to do anything. Not bad,huh?

Neděle-den kdy můžete dělat všechny zbytečné věci. Spát do odpoledne, celý den zívat a být v pyžamu, dělat že se pilně učíme(přitom jsme to dávno vzdali) a večer jít ven nebo zase nic nedělat. Nemusíme dělat prostě nic. a pro jednou něco "nemuset" je docela přijemné,že?

2. 11. 2011

Crow rings

Yesterday I recieved ordered items - two rings from Asos.First ring looks like a head of crow and the second one is made by three claws. I really love them! What do you think about them?

 Včera mi přišly objednané věci - dva prstýnky z Asosu! První prstýnek vypadá jako hlava vrány a druhý tvoří tři pařátky. Moc se mi líbí! Co si o nich myslíte?


Nella

29. 10. 2011

Run to catch sunshine!

I came to Laura and we took some photos. And here they are!

Dneska jsme se sešly u Laury a pořídily jsme pár fotek. Tady jsou!

Feather skirts

I must say... God I love this skirt! 


But... Feather skirt? Oh yes, it's amazing but there are some problems with them. At first - price. Ostrich's feathers are not really the most cheapest material on the world. But when we go throw the price... What about service life? I don't think that feathers will survive going by bus and chairs at school. So, what do you think about it?

Jenže.. Peříčková sukně? Jistě jsou úžasné, ale je tady pár problémů. Zaprvé - cena. Pštrosí peří není zrovna ten nejlevnější materiál. Ale když už překousneme tu cenu... Co životnost? Já moc nevěřím tomu, že by mohla přežít naše trolejbusy a školní židle :D. Tedy, co si o tom myslíte vy?